REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Nová zelená úsporám

3. VÝZVA PRO RODINNÉ DOMY

Výzva je určena pro majitele rodinných domů, kteří chtějí získat dotaci na zateplení domu (výměnu oken nebo dveří, zateplení stěn, střechy, stropu nebo podlahy), na výměnu neekologického zdroje tepla za efektivní a ekologický zdroj. Dále je podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také instalace solárních termických a fotovoltaických systémů a systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu.

Ve 3. výzvě k podáván žádostí určené pro RD se přijímají žádosti od 22.10.2015 do 31.12.2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků. Žádost je možné podat před zahájením, v průběhu prací nebo po dokončení realizace opatření. Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1.1.2014.

Podpora může dosáhnout až 50% výdajů, čím více energetických opatření se realizuje, tím vyšší je možnost dotace.

VÝŠ݊E PODPORY

Oblast podpory A: Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domků

Jednotlivé podoblasti: A.0 až A.3 jsou stanoveny podle míry dosažení minimální úspory potřeby tepla na vytápění po realizaci energeticky úsporných opatření a určují výši dotace. Podoblast A.0 je určena pro dílčí renovace, podoblast A.3 naopak pro důkladné komplexní renovace.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblastí:

Typ konstrukce A.0 a A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
A.3
(Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2100 2750 3800
Podlahy na terénu 700 900 1200
Stropy a ostatní konstrukce 330 400 550

Podoblast A.4 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru. Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory.

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domku s velmi nízkou energetickou náročností

Podoblast podpory Popis Výše podpory [Kč/dům]
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie 450 000

Podoblast B.3 - Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a na odborný technický dozor nad prováděním stavby: max. 35 000 Kč.
Podoblast B.4 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmen. prohlášením typu III: max. 10 000 Kč,

Oblast podpory C - Efektivní využití zdrojů energie

Podoblasti C.1 a C.2 - Výměna zdrojů tepla (C.1 v kombinaci s opatřením z oblasti A, C.2 bez kombinace s opatřením z oblasti A)

Podoblast
podpory

Typ zdroje

Výše podpory [Kč]
C.1 C.2
C.1.1 C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.2 C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 80 000
C.1.3 C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavření krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C.1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C.1.5 C.2.5 Tepelné čerpadlo voda - voda 100 000 80 000
C.1.6 C.2.6 Tepelné čerpadlo země - voda 100 000 80 000
C.1.7 C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch - voda 75 000 60 000
C.1.8 C.2.8 Plynový kondenzační kotel 18 000 15 000
C.1.9 C.2.9 Napojení na soustavu zasobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40 000 30 000

Podoblasti C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem > 1 700 kWh.rok-1 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem > 1 700 kWh.rok-1 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem > 3 000 kWh.rok-1 100 000

-Podoblasti C.4 - Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory [Kč]
C.4.1 Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla-1 100 000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla-1 75 000

Podoblast C.5 - Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy: max. 15 % z alokované částky v C, max. 5 000Kč

Podoblast C.6 - Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmen. prohlášením typu III: max. 2 000 Kč;

REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1