REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

Projektová dokumentace

Při realizaci stavební dokumentace se bere na vědomí vztah mezi stavbou a jejím okolím s ohledem na práva vlastníků. Také se prověřují požadavky státních zájmů, občanských iniciativ, kapacit veřejného technického vybavení a vlivy stavby na životní prostředí a okolní prostředí. V dalších fázích se prověřuje charakter stavby z hlediska bezpečnosti, technické vybavenosti, prostorového uspořádání. Pokud jsou tyto sledované parametry v souladu se stavbou, projektová dokumentace specifikuje požadavky na materiály a technologicky ekonomické požadavky stavby - technologické postupy a způsob provádění stavebních prací. Součástí projektové dokumentace jsou i podrobné výkazy a množství potřebných materiálů a prací.

REVI-INREVI-IN

Projektovou dokumentaci musíme mít v případě kdy

  • Žádáme o dotace na stavební práce, ač se jedná o režim, kde se uplatňuje stavební povolení, ohlášení nebo bez povolení či ohlášení stavby (musí však být vyjádření státní správy)
  • Žádáme o územní rozhodnutí
  • Žádáme o stavební povolení
  • Stavební povolení je nahrazeno Veřejnoprávní smlouvou
  • Stavební povolení je řešeno stavebním inspektorem

Požárně bezpečnostní řešení

vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby pro všechny stupně projektové přípravy včetně projednání s územně příslušným odborem HZS

zabezpečení autorského dozoru v oblast požární bezpečnosti při realizaci staveb

v návaznosti na požadavky požárně bezpečnostního řešení zabezpečíme vypracování projektů a následně i dodávek požárně bezpečnostních zařízení (EPS, SHZ, sprinklery, roletové uzávěry, zařízení odvodu kouře apd.

vypracujeme návrh na rozmístění věcných prostředků požární ochrany (přenosné i pojízdné hasicí přístroje a požární hydranty, hydrantové sytémy), rozmístění bezpečnostního a fotoluminiscenčního značení únikových cest

Výkaz výměr a rozpočet

Výkaz výměr vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb, potřebných ke zhotovení vaší stavby a je tak podkladem pro zpracování nabídkové ceny stavby.

Výkaz výměr stavební části je pomocným matematickým výpočtem, který by při plánování vaší stavby neměl chybět - přehled o vykonávaných pracích je pro plánování financování nezbytný.

Podobně jako Výkaz výměr stavební části vymezuje Výkaz výměr technického vybavení budov druh, kvalitu a hlavně množství proeváděných prací, jenž jsou vyžadovány při kompletizaci vaší stavby. Výkaz výměr také kromě prací udává jednotlivé dodávky a služby, které vaše stavba bude vyžadovat, čímž se stává nezbytným podkladem pro vypracování nabídkové ceny, která bude pokrývat provedení stavby samotné.

REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1