REVI-IN, s.r.o.     tel.: + 420 603 814 302
e-mail: info@revi-in.cz

ENERGETICKY ÚSPORNÉ BYDLENÍ PRO BYTOVÉ DOMY (IROP)

O podporu mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomu účelu určena. O podporu mohou žádat domy na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy( začátkem roku 2016 bude možné na území Prahy žádat v programu Nová zelená úsporám).

Je možné žádat o podporu na:

  • Zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
  • Výměnu zdroje tepla na vytápění
  • Výměnu zdroje tepla na přípravu TUV
  • Instalaci solárních systémů nebo fotovoltaických systémů
  • Instalaci zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny

Výše podpory:

  • 25,5% způsobilých vídajů při splnění minimálních požadavků vyplývajících ze specifických kritérií přijatelnosti
  • 32,3% způsobilých výdajů při provedení důkladnějšího zateplení než jsou minimální požadavky a to dosažení úspory minimálně 40% z ceklově dodané energie, dosažení klasifikační třídy celkově dodané energie B nebo lepší a vyhovění kritériím podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhláky č.78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov."
REVITALIZACE
REVI-IN, s.r.o. IČO: 277 10 165 - Kancelář TŘEBÍČ: Modřínová 600/1